Případové studie
 

 

DELLA SYSTEM a.s.
Družstevní 4237
CZ 760 05 Zlín 5
tel.: +420 577 212 364
e-mail: info@della.cz

naltrexone and naloxone

naltrexone vs naloxone usmle click here

Strojírenská firma zabývající se výrobou vysoce přesných katalogových dílů

 

 Obrázek obr_do_prip_studie

Informace o firmě

Popisovaná firma je strojírenskou firmou střední velikosti s ročním obratem více než 600 milionů Kč zabývající se výrobou vysoce přesných katalogových strojírenských dílů a součástí určených pro speciální výroby. Těžištěm obchodní činnosti firmy je export do zahraničí, a to jak na trhy západní, tak i východní.

 

Dosavadní firemní praxe

Stávající IS využívaný ve firmě pokrýval operace dodavatelsko-odběratelského styku i operace týkající se ekonomiky firmy (účetnictví, banka, pokladna, mzdy a personalistika). Částečně zasahoval do technologické přípravy výroby (evidence jednoduchých kusovníků) a materiálově-technického zásobování (sklady, objednávky). Přestože šlo o systém přizpůsobený firmě na míru, komfort práce a možnost dalšího rychlého efektivního přizpůsobení SW nebyly dostačující, systém nereagoval pružně na změny ve firmě a komplikoval zavádění nových metod práce. Firma hledala systém rychlý, který by

-          poskytoval prostor pro další rozvoj,

-          umožňoval pružně reagovat na změny ve firmě i na změny při realizaci obchodních případů,

-          automatizoval dostupné evidence,

-          poskytoval informační podporu rozhodovacím, kontrolním a sledovacím funkcím,

-          tvořil uživatelsky přívětivý a intuitivní nástrojem

-          zvýšil komfort i zákazníkům díky využití Internetu,

-          uživatelům nesvazoval ruce, ale umožňoval by jim věnovat se kreativní práci,

-          respektoval individualitu firmy i individualitu jednotlivých uživatelů

-          propojoval firmu s jejími pobočkami i jejími zákazníky.

Systémem, který firma zvolila, se stal IS Patricie.

 

 

Řešení IS Patricie 
Velice ceněnou částí systému se stal způsob řešení obchodních případů a komunikace mezi firmou a jejími i potenciálními obchodními partnery, dále využití Internetu a způsob výměny a uchovávání dokumentů (vzniknou-li v průběhu jednání). Výměna informací mezi potenciálními partnery kontraktu předchází uzavření a realizaci obchodního případu. Je důležité, aby vzájemná komunikace byla maximálně efektivní a přínosná pro obě strany, a to v době před i v době po uzavření obchodního případu.

Uzavření obchodního případu může předcházet zadání poptávky (obecně vícevariantní), v níž zákazník zjišťuje možný dodací termín a cenu požadovaného zboží. Poptávky může vznášet buď tradiční cestou (e-mail, dopis, fax, telefonát) nebo s využitím Internetu ve speciální agendě WWW poptávkový systém. Obdobně to platí i při objednávání zákazníka - opět může zadat objednávku cestou tradiční i cestou Internetu.

Jak usnadňují činnost pracovníků internetové aplikace?

·          Zákazník vybírá z nabízeného sortimentu zboží a pouze dopisuje své poznámky a požadované množství a termíny dodání.

·          Pracovníkům firmy odpadá zápis záznamu do příslušných evidencí (díky konverzi údajů zadaných zákazníkem v internetové aplikaci).

·          U stálých odběratelů mohou být vytvořeny konverzní můstky pro export objednávek z jejich systému do IS Patricie.

Komunikace je rychlá, přesná, pohodlná, průkazná.

 

Na objednávku i poptávku (jakkoliv zadanou) je třeba reagovat

·         zjistit reálnost splnění požadovaného množství a termínu dodání

(ověřit kapacity materiálové, strojové i lidské, případně tyto kapacity
        ihned rezervovat či chybějící materiál objednat), 
 

·          stanovit předběžnou cenu a zákazníkovi zaslat buď nabídku nebo potvrzení objednávky.

 

Toto vše IS Patricie při plném využití příslušných modulů umožňuje - firma byla příjemně překvapena škálou možností a komfortem práce, který jí systém přináší.

 

Dalším velkým přínosem se stala evidence skladů a práce s rezervací materiálu na skladě na objednávky.

 

·          Systém skladové evidence s možností zachycení dodatečných charakteristik materiálu (včetně například příslušných atestů apod.) přinesl firmě zvýšení průkaznosti a systematičnosti.

·          Výdejem určeného materiálu (s vlastnostmi přesně odpovídajícími objednávce) do výroby začíná výrobní proces. Podle naplánovaného termínu výroby (agenda Plánování), podle příslušných kusovníků a technologických postupů (agenda Technologie) a podle výrobních příkazů jsou materiál, polotovar nebo součástka zpracovávány a kompletovány. Veškeré výrobní operace jsou sledovány jak po stránce materiálu, tak po stránce spotřeby strojových i lidských kapacit. Po vyrobení a nutných výstupních kontrolách je hotový výrobek přijat na sklad hotových výrobků, případně rovnou expedován zákazníkovi.

·          Základem kvalitního splnění objednávky je jednoznačný popis výrobku (ve víceúrovňových kusovnících), stanovení postupu jeho výroby a určení potřebného materiálu.

·          Základem pro jednoznačný popis výrobku je jednoznačný popis vstupního materiálu (skladových položek) a určení jeho charakteristik (norma ĆSN, atesty, ….) - a tento popis je základem pro přesnou komunikaci mezi jednotlivými odděleními firmy a pro hladký průběh procesu výroby a objednávání.

 

 

Jak shrnout přínos IS Patricie ve firmě?

·          Zajišťuje informace odkudkoliv a kdekoliv a informačním propojením zahrnuje celou firmu.

Každý pracovník firmy s příslušnými přístupovými právy může ihned 
       zjistit například:

-   které objednávky a kdy byly pro konkrétního zákazníka 
  realizovány, které se právě realizují a v jakém jsou stavu plnění
- které objednávky, kterých zákazníků a v jaké výši nejsou dosud
  splněny a které z nich jsou právě vyráběny
- jaký je stav zaplacení objednávek splněných minulý měsíc
- na které objednávky je rezervována konkrétní skladová zásoba
- jaké jsou skutečné náklady na objednávku
- apod..

·          Značně zefektivňuje a zjednodušuje práci všem zaměstnancům: vstupní požadavky (poptávky, objednávky) mohou do systému zadávat zákazníci, většinu ostatních záznamů lze připravit automatizovaně, konverzí ze záznamu jiného (např. příjemka je navrhována z objednávky, nabídka tvořena podle poptávky, ….), vždy existuje možnost využití údajů, které už v systému jednou zadány byly.

·          Přináší nové možnosti a metody práce.

·          Umožňuje ke každému záznamu doplnit poznámky či přiřadit dokument - tak může být k záznamu o faktuře zobrazována originální faktura (skenovaná aj.), obdobně obchodní partner může mít u svého záznamu kopii oprávnění o registraci DIČ, o přidělení IČO apod..

·          Podporuje nové metody řízení a kontroly (včetně možnosti tvorby sestav, …).

·          Dovoluje firmě zpřístupnit zákazníkům své internetové stránky, na kterých mohou prohlížet své dosud podané objednávky, stav jejich plnění, stav evidence jejich zaplacení.

·          Obdobné informace může firma zveřejňovat pro své obchodní zástupce, kteří také mohou díky Internetu získat informace o aktuální skladové zásobě, o stavu fakturace, o smlouvách, o úkolech na ně kladených aj..

·          Neničí individualitu firmy ani jednotlivých uživatelů a vychází všem vstříc.

·          Práce s ní je snadná a komfortní.

·          Vedoucí pracovníci mohou vykonávat svou řídící a kontrolní činnost i v době své fyzické nepřítomnosti ve firmě.

 

Způsob řízení lidských zdrojů patří k velmi zajímavým prvkům IS Patricie, s kterým je zajímavé se blíže seznámit. V okamžiku, kdy si na něj uživatelé navykli, přinesl "pohodovější" práci. Způsob řešení cyklu "Požadavek"- "Úkol" - "Činnost" propojuje tři nezávislé životní cykly (životní cyklus požadavku vzniklého ve firmě i požadavku zadaného zákazníkem, životní cyklus úkolu i okruh činností), všechny tři sleduje jednak samostatně a jednak ve vzájemné návaznosti. Záleží jen na firmě, do jaké míry systém dále využije … sledování a řízení lidských zdrojů kromě optimální komunikace pracovníků firmy (bez nutnosti jejich přítomnosti ve firmě), řídící a kontrolní činnosti (kdy vedoucí pracovník a jeho podřízený se mohou v zaměstnání "míjet") může sloužit jako podklad pro fakturaci, podklad pro mzdy, podklad pro komunikaci s obchodním partnerem.


Přečtěte si případovou studii nasazení IS Patricie ve stavební firmě střední velikosti!

nitrostat nitrostat gabapentin pregnancy registry gabapentin and pregnancy symptoms go IS Patricie komfortně a komplexně řeší problematiku firem velice různých zaměření. S nasazením u stavební firmy s cca 250 zaměstnanci a obratem 300 mil./ročně Vás seznámíme v případové studii.

více >>>

IS Patricie podporuje práci obchodních zástupců v terénu

viagra kaufen viagra cena go Právě pro dealery jsou připraveny na Internetu speciální aplikace podporující jejich práci v terénu. Prostřednictvím mobilních PDA přístrojů či mobilních telefonů umožňujících práci v OS Windows může obchodní zástupce získat potřebné informace o výrobcích, klientech, jejich objednávkách a aktuálně zaplacených fakturách. Více v případové studii tuto implementaci popisujícím.

více >>>

Zařadili jsme na naše www stránky popis dalšího nasazení IS Patricie - tentokrát ve strojírenské firmě

cialis generico costo cialis 20 mg click  Pro Vaše bližší seznámení s IS Patricie jsme zařadili na naše www stránky popis dalšího z mnoha existujících nasazení systému - tentokrát u firmy zabývající se výrobou a exportem vysoce přesných strojírenských dílů.

více >>>

Systém pro cestovní kanceláře rozšířen o Vlastní zájezdy, rezervace, objednávky, Adresář klientů

deltasone deltasone read here zofran pregnancy category zofran and pregnancy read S počátkem nové letní sezóny došlo k významnému rozšíření Patricie pro cestovní kanceláře - kromě již existující a využívané části týkající se zájezdů Last Minute různých operátorů může nyní obsahovat i Katalog vlastních zájezdů, rezervační a objednávkový systém a Adresář Vašich vlastních klientů.

více >>>

PATRICIE PrintPack

paroxetine 20 paroxetine generique ucelený balík specializovaných modulů - komplexní řešení informačního systému tiskárny: dosud jinde neřešený rozsah včetně kalkulace zakázky s automatickým návrhem skládání archů (s možností souběhu zakázek).

více >>>

IS Patricie specializovaný na Advokátní kanceláře

zantac zantac truzannelousberg.nl kefloridina suspension kefloridina forte used mablogs.azurewebsites.net IS Patricie, řešení vytvořené speciálně pro Advokátní kanceláře, je ojedinělým systémem řešícím komplexním způsobem problematiku tohoto oboru. Výrazně usnadňuje veškeré evidenční a fakturační činnosti advokátní kanceláře a operativně poskytuje kvalitní podklady pro optimální řízení jednotlivých případů i celé firmy.

více >>>

IS PATRICIE EXPANDUJE

amitriptyline to buy amitriptyline buy online vzniká IS Patricie Red Edition. A čím je tato verze zajímavá ?

více >>>
© 2004 DELLA SYSTEM a.s.
Řešení odpadních vod pro domácnosti čistírny odpadních vod, žumpy, septiky.